Hanuman Chalisa Gujarati PDF |હનુમાન્ ચાલીસા

Hanuman Chalisa Gujarati PDF

Hanuman Chalisa Gujarati PDF | હનુમાન્ ચાલીસા

દોહા

શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ ।

વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ ॥

બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ પવન કુમાર ।

બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર ॥

ધ્યાનમ્

ગોષ્પદીકૃત વારાશિં મશકીકૃત રાક્ષસમ્ ।

રામાયણ મહામાલા રત્નં વંદે-(અ)નિલાત્મજમ્ ॥

યત્ર યત્ર રઘુનાથ કીર્તનં તત્ર તત્ર કૃતમસ્તકાંજલિમ્ ।

ભાષ્પવારિ પરિપૂર્ણ લોચનં મારુતિં નમત રાક્ષસાંતકમ્ ॥

ચૌપાઈ

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર ।

જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર ॥ 1 ॥

રામદૂત અતુલિત બલધામા ।

અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા ॥ 2 ॥

મહાવીર વિક્રમ બજરંગી ।

કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥3 ॥

કંચન વરણ વિરાજ સુવેશા ।

કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા ॥ 4 ॥

હાથવજ્ર ઔ ધ્વજા વિરાજૈ ।

કાંથે મૂંજ જનેવૂ સાજૈ ॥ 5॥

શંકર સુવન કેસરી નંદન ।

તેજ પ્રતાપ મહાજગ વંદન ॥ 6 ॥

વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર ।

રામ કાજ કરિવે કો આતુર ॥ 7 ॥

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિવે કો રસિયા ।

રામલખન સીતા મન બસિયા ॥ 8॥

સૂક્ષ્મ રૂપધરિ સિયહિ દિખાવા ।

વિકટ રૂપધરિ લંક જલાવા ॥ 9 ॥

ભીમ રૂપધરિ અસુર સંહારે ।

રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે ॥ 10 ॥

લાય સંજીવન લખન જિયાયે ।

શ્રી રઘુવીર હરષિ ઉરલાયે ॥ 11 ॥

રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાયી ।

તુમ મમ પ્રિય ભરત સમ ભાયી ॥ 12 ॥

સહસ્ર વદન તુમ્હરો યશગાવૈ ।

અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવૈ ॥ 13 ॥

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીશા ।

નારદ શારદ સહિત અહીશા ॥ 14 ॥

યમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે ।

કવિ કોવિદ કહિ સકે કહાં તે ॥ 15 ॥

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિ કીન્હા ।

રામ મિલાય રાજપદ દીન્હા ॥ 16 ॥

તુમ્હરો મંત્ર વિભીષણ માના ।

લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના ॥ 17 ॥

યુગ સહસ્ર યોજન પર ભાનૂ ।

લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ ॥ 18 ॥

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહી ।

જલધિ લાંઘિ ગયે અચરજ નાહી ॥ 19 ॥

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે ।

સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ॥ 20 ॥

રામ દુઆરે તુમ રખવારે ।

હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ॥ 21 ॥

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી શરણા ।

તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડર ના ॥ 22 ॥

આપન તેજ સમ્હારો આપૈ ।

તીનોં લોક હાંક તે કાંપૈ ॥ 23 ॥

ભૂત પિશાચ નિકટ નહિ આવૈ ।

મહવીર જબ નામ સુનાવૈ ॥ 24 ॥

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા ।

જપત નિરંતર હનુમત વીરા ॥ 25 ॥

સંકટ સે હનુમાન છુડાવૈ ।

મન ક્રમ વચન ધ્યાન જો લાવૈ ॥ 26 ॥

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા ।

તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા ॥ 27 ॥

ઔર મનોરધ જો કોયિ લાવૈ ।

તાસુ અમિત જીવન ફલ પાવૈ ॥ 28 ॥

ચારો યુગ પ્રતાપ તુમ્હારા ।

હૈ પ્રસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ॥ 29 ॥

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે ।

અસુર નિકંદન રામ દુલારે ॥ 30 ॥

અષ્ઠસિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા ।

અસ વર દીન્હ જાનકી માતા ॥ 31 ॥

રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા ।

સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ॥ 32 ॥

તુમ્હરે ભજન રામકો પાવૈ ।

જન્મ જન્મ કે દુખ બિસરાવૈ ॥ 33 ॥

અંત કાલ રઘુપતિ પુરજાયી ।

જહાં જન્મ હરિભક્ત કહાયી ॥ 34 ॥

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરયી ।

હનુમત સેયિ સર્વ સુખ કરયી ॥ 35 ॥

સંકટ ક(હ)ટૈ મિટૈ સબ પીરા ।

જો સુમિરૈ હનુમત બલ વીરા ॥ 36 ॥

જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાયી ।

કૃપા કરહુ ગુરુદેવ કી નાયી ॥ 37 ॥

જો શત વાર પાઠ કર કોયી ।

છૂટહિ બંદિ મહા સુખ હોયી ॥ 38 ॥

જો યહ પડૈ હનુમાન ચાલીસા ।

હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા ॥ 39 ॥

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા ।

કીજૈ નાથ હૃદય મહ ડેરા ॥ 40 ॥

દોહા

પવન તનય સંકટ હરણ – મંગળ મૂરતિ રૂપ્ ।

રામ લખન સીતા સહિત – હૃદય બસહુ સુરભૂપ્ ॥

સિયાવર રામચંદ્રકી જય । પવનસુત હનુમાનકી જય । બોલો ભાયી સબ સંતનકી જય ।

The Hanuman Chalisa is a devotional hymn dedicated to Lord Hanuman, a revered figure in Hindu mythology known for his unwavering devotion and strength. The hymn, originally composed in Awadhi by the great Indian saint and poet Tulsidas, consists of 40 verses (chaupais) praising the virtues and deeds of Lord Hanuman.

The Hanuman Chalisa is not restricted to any specific language and has been translated into various Indian languages, including Gujarati. In Gujarati, the hymn is called “હનુમાન ચાલીસા” (Hanuman Chalisa Gujarati).

The Hanuman Chalisa begins with an invocation to Lord Hanuman, highlighting his divine qualities, and acknowledging him as the ultimate savior and protector. The subsequent verses recount various episodes from Lord Hanuman’s life, including his birth, his encounter with the sun, his service to Lord Rama, and his role in the epic Ramayana.

The hymn emphasizes Lord Hanuman’s boundless love and dedication to Lord Rama, considering him as the supreme embodiment of devotion and loyalty. It narrates his extraordinary feats, such as flying across the ocean to find Sita, bringing the entire Sanjeevani mountain to heal Lakshmana, and defeating powerful demons with his incredible strength.

The Hanuman Chalisa is not only a powerful prayer to seek blessings and protection from Lord Hanuman but is also considered a means to invoke courage, strength, and determination within oneself. Devotees believe that chanting the Hanuman Chalisa with faith and devotion can help overcome obstacles, provide inner peace, and grant spiritual upliftment.

In Gujarati-speaking regions, the Hanuman Chalisa is widely recited during various religious ceremonies, especially on Tuesdays and Saturdays, which are considered auspicious for Lord Hanuman. Many devotees also recite it as a daily practice or during times of distress, seeking the blessings and divine intervention of Lord Hanuman in their lives.

The Hanuman Chalisa Gujarati, like its counterparts in other languages, has the power to resonate with the hearts of millions, instilling a sense of faith and reverence for Lord Hanuman, the eternal symbol of devotion, courage, and humility in Hindu mythology.