Best Hanuman Chalisa Tamil PDF| ஹனுமான் சாலீஸா

Hanuman Chalisa Tamil PDF | ஹனுமான் சாலீஸா

தோ³ஹா

ஶ்ரீ கு³ரு சரண ஸரோஜ ரஜ நிஜமன முகுர ஸுதா⁴ரி ।

வரணௌ ரகு⁴வர விமலயஶ ஜோ தா³யக ப²லசாரி ॥

பு³த்³தி⁴ஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார ।

ப³ல பு³த்³தி⁴ வித்³யா தே³ஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார ॥

த்⁴யானம்

கோ³ஷ்பதீ³க்ருத வாராஶிம் மஶகீக்ருத ராக்ஷஸம் ।

ராமாயண மஹாமாலா ரத்னம் வன்தே³-(அ)னிலாத்மஜம் ॥

யத்ர யத்ர ரகு⁴னாத² கீர்தனம் தத்ர தத்ர க்ருதமஸ்தகாஞ்ஜலிம் ।

பா⁴ஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசனம் மாருதிம் நமத ராக்ஷஸான்தகம் ॥

சௌபாஈ

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான கு³ண ஸாக³ர ।

ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாக³ர ॥ 1 ॥

ராமதூ³த அதுலித ப³லதா⁴மா ।

அஞ்ஜனி புத்ர பவனஸுத நாமா ॥ 2 ॥

மஹாவீர விக்ரம பஜ³ரங்கீ³ ।

குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ³ ॥3 ॥

கஞ்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா ।

கானந குண்ட³ல குஞ்சித கேஶா ॥ 4 ॥

ஹாத²வஜ்ர ஔ த்⁴வஜா விராஜை ।

கான்தே² மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை ॥ 5॥

ஶங்கர ஸுவன கேஸரீ நன்த³ன ।

தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக³ வன்த³ன ॥ 6 ॥

வித்³யாவான கு³ணீ அதி சாதுர ।

ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர ॥ 7 ॥

ப்ரபு⁴ சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா ।

ராமலக²ன ஸீதா மன ப³ஸியா ॥ 8॥

ஸூக்ஷ்ம ரூபத⁴ரி ஸியஹி தி³கா²வா ।

விகட ரூபத⁴ரி லங்க ஜலாவா ॥ 9 ॥

பீ⁴ம ரூபத⁴ரி அஸுர ஸம்ஹாரே ।

ராமசன்த்³ர கே காஜ ஸம்வாரே ॥ 1௦ ॥

லாய ஸஞ்ஜீவன லக²ன ஜியாயே ।

ஶ்ரீ ரகு⁴வீர ஹரஷி உரலாயே ॥ 11 ॥

ரகு⁴பதி கீன்ஹீ ப³ஹுத ப³டா³யீ ।

தும மம ப்ரிய ப⁴ரத ஸம பா⁴யீ ॥ 12 ॥

ஸஹஸ்ர வத³ன தும்ஹரோ யஶகா³வை ।

அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட² லகா³வை ॥ 13 ॥

ஸனகாதி³க ப்³ரஹ்மாதி³ முனீஶா ।

நாரத³ ஶாரத³ ஸஹித அஹீஶா ॥ 14 ॥

யம குபே³ர தி³க³பால ஜஹாம் தே ।

கவி கோவித³ கஹி ஸகே கஹாம் தே ॥ 15 ॥

தும உபகார ஸுக்³ரீவஹி கீன்ஹா ।

ராம மிலாய ராஜபத³ தீ³ன்ஹா ॥ 16 ॥

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீ⁴ஷண மானா ।

லங்கேஶ்வர ப⁴யே ஸப³ ஜக³ ஜானா ॥ 17 ॥

யுக³ ஸஹஸ்ர யோஜன பர பா⁴னூ ।

லீல்யோ தாஹி மது⁴ர ப²ல ஜானூ ॥ 18 ॥

ப்ரபு⁴ முத்³ரிகா மேலி முக² மாஹீ ।

ஜலதி⁴ லாங்கி⁴ க³யே அசரஜ நாஹீ ॥ 19 ॥

து³ர்க³ம காஜ ஜக³த கே ஜேதே ।

ஸுக³ம அனுக்³ரஹ தும்ஹரே தேதே ॥ 2௦ ॥

ராம து³ஆரே தும ரக²வாரே ।

ஹோத ந ஆஜ்ஞா பி³னு பைஸாரே ॥ 21 ॥

ஸப³ ஸுக² லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா ।

தும ரக்ஷக காஹூ கோ ட³ர நா ॥ 22 ॥

ஆபன தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை ।

தீனோம் லோக ஹாங்க தே காம்பை ॥ 23 ॥

பூ⁴த பிஶாச நிகட நஹி ஆவை ।

மஹவீர ஜப³ நாம ஸுனாவை ॥ 24 ॥

நாஸை ரோக³ ஹரை ஸப³ பீரா ।

ஜபத நிரன்தர ஹனுமத வீரா ॥ 25 ॥

ஸங்கட ஸே ஹனுமான சு²டா³வை ।

மன க்ரம வசன த்⁴யான ஜோ லாவை ॥ 26 ॥

ஸப³ பர ராம தபஸ்வீ ராஜா ।

தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ॥ 27 ॥

ஔர மனோரத⁴ ஜோ கோயி லாவை ।

தாஸு அமித ஜீவன ப²ல பாவை ॥ 28 ॥

சாரோ யுக³ ப்ரதாப தும்ஹாரா ।

ஹை ப்ரஸித்³த⁴ ஜக³த உஜியாரா ॥ 29 ॥

ஸாது⁴ ஸன்த கே தும ரக²வாரே ।

அஸுர நிகன்த³ன ராம து³லாரே ॥ 3௦ ॥

அஷ்ட²ஸித்³தி⁴ நவ நிதி⁴ கே தா³தா ।

அஸ வர தீ³ன்ஹ ஜானகீ மாதா ॥ 31 ॥

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா ।

ஸதா³ ரஹோ ரகு⁴பதி கே தா³ஸா ॥ 32 ॥

தும்ஹரே பஜ⁴ன ராமகோ பாவை ।

ஜன்ம ஜன்ம கே து³க² பி³ஸராவை ॥ 33 ॥

அன்த கால ரகு⁴பதி புரஜாயீ ।

ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிப⁴க்த கஹாயீ ॥ 34 ॥

ஔர தே³வதா சித்த ந த⁴ரயீ ।

ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக² கரயீ ॥ 35 ॥

ஸங்கட க(ஹ)டை மிடை ஸப³ பீரா ।

ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத ப³ல வீரா ॥ 36 ॥

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோ³ஸாயீ ।

க்ருபா கரஹு கு³ருதே³வ கீ நாயீ ॥ 37 ॥

ஜோ ஶத வார பாட² கர கோயீ ।

சூ²டஹி ப³ன்தி³ மஹா ஸுக² ஹோயீ ॥ 38 ॥

ஜோ யஹ படை³ ஹனுமான சாலீஸா ।

ஹோய ஸித்³தி⁴ ஸாகீ² கௌ³ரீஶா ॥ 39 ॥

துலஸீதா³ஸ ஸதா³ ஹரி சேரா ।

கீஜை நாத² ஹ்ருத³ய மஹ டே³ரா ॥ 4௦ ॥

தோ³ஹா

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்க³ல்த³ மூரதி ரூப் ।

ராம லக²ன ஸீதா ஸஹித – ஹ்ருத³ய ப³ஸஹு ஸுரபூ⁴ப் ॥

ஸியாவர ராமசன்த்³ரகீ ஜய । பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய । போ³லோ பா⁴யீ ஸப³ ஸன்தனகீ ஜய ।

To download the hanuman chalisa tamil pdf from your blog shrihanumanchalisayantra.com, follow these simple steps:

Open your web browser and enter “shrihanumanchalisayantra.com” in the address bar.

Once the website loads, navigate to the section where the Hanuman Chalisa is available for download.

Look for the hyperlink or button that indicates the option to download the hanuman chalisa tamil pdf. It might say something like “Download Hanuman Chalisa in English PDF” or similar.

Click on the hyperlink, and your web browser should initiate the download process automatically.

A pop-up window may appear asking you to select the download location on your device. Choose a suitable folder where you’d like to save the PDF file.

Once the download is complete, navigate to the folder where you saved the hanuman chalisa tamil pdf to access and read it.

Now, you have successfully downloaded the hanuman chalisa tamil pdf from your blog, “shrihanumanchalisayantra.com,” and you can read it at your convenience.