Hanuman Chalisa Telugu PDF Download

Hanuman Chalisa Telugu PDF Download

Hanuman Chalisa |హనుమాన్ చాలీసా

దోహా

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి ।

వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥

బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార ।

బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥

ధ్యానం

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ ।

రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ॥

యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ ।

భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ॥

చౌపాఈ

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ।

జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ॥ 1 ॥

రామదూత అతులిత బలధామా ।

అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ॥ 2 ॥

మహావీర విక్రమ బజరంగీ ।

కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥3 ॥

కంచన వరణ విరాజ సువేశా ।

కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥ 4 ॥

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై ।

కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ॥ 5॥

శంకర సువన కేసరీ నందన ।

తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ॥ 6 ॥

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర ।

రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ॥ 7 ॥

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా ।

రామలఖన సీతా మన బసియా ॥ 8॥

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా ।

వికట రూపధరి లంక జలావా ॥ 9 ॥

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే ।

రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥ 10 ॥

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే ।

శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ॥ 11 ॥

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।

తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥ 12 ॥

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై ।

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ॥ 13 ॥

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా ।

నారద శారద సహిత అహీశా ॥ 14 ॥

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే ।

కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥ 15 ॥

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా ।

రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ॥ 16 ॥

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా ।

లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ॥ 17 ॥

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ ।

లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥ 18 ॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ ।

జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ॥ 19 ॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।

సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥ 20 ॥

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।

హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥ 21 ॥

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా ।

తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥ 22 ॥

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై ।

తీనోం లోక హాంక తే కాంపై ॥ 23 ॥

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై ।

మహవీర జబ నామ సునావై ॥ 24 ॥

నాసై రోగ హరై సబ పీరా ।

జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥ 25 ॥

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై ।

మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥ 26 ॥

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।

తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ॥ 27 ॥

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై ।

తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥ 28 ॥

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।

హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥ 29 ॥

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।

అసుర నికందన రామ దులారే ॥ 30 ॥

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।

అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ॥ 31 ॥

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా ।

సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥ 32 ॥

తుమ్హరే భజన రామకో పావై ।

జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥ 33 ॥

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ ।

జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ॥ 34 ॥

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।

హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥ 35 ॥

సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా ।

జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ॥ 36 ॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ ।

కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ॥ 37 ॥

జో శత వార పాఠ కర కోయీ ।

ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥ 38 ॥

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా ।

హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ॥ 39 ॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా ।

కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥ 40 ॥

దోహా

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ ।

రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ॥

సియావర రామచంద్రకీ జయ । పవనసుత హనుమానకీ జయ । బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ

Hanuman chalisa Hindi

Hanuman Chalisa Telugu

Hanuman Chalisa is a devotional hymn dedicated to Lord Hanuman, the revered Hindu deity known for his unwavering devotion to Lord Rama. It is written in Telugu, the Dravidian language spoken in the southern Indian state of Andhra Pradesh and Telangana. The Hanuman Chalisa in Telugu holds immense significance in Hindu culture and is recited with great devotion by millions of people, both as a form of worship and as a means to seek blessings and protection from Lord Hanuman.

Hanuman Chalisa Telugu PDF Download

The word “Chalisa” in Hindi and other Indian languages translates to “forty.” The Hanuman Chalisa comprises 40 verses, or “dohas,” each composed in a way that seamlessly weaves together the glory, valor, and compassion of Lord Hanuman.

The Telugu rendition of Hanuman Chalisa follows the same structure and essence as the original version composed in Awadhi by the saint Tulsidas during the 16th century. It beautifully describes Lord Hanuman’s virtues, his role in aiding Lord Rama during the epic Ramayana, and the blessings one can receive by chanting it with devotion.

The importance of Hanuman Chalisa in Telugu and other languages lies in several aspects:

  1. Devotional Practice: Reciting the Hanuman Chalisa is considered an act of deep devotion and surrender to Lord Hanuman. It allows devotees to establish a spiritual connection with the deity and seek his blessings.
  2. Protection and Strength: Lord Hanuman is revered as the epitome of strength, courage, and dedication. By reciting the Hanuman Chalisa, devotees seek his protection from evil forces, fear, and adversity.
  3. Wisdom and Knowledge: Lord Hanuman is also considered the repository of wisdom and knowledge. Reciting the Chalisa is believed to enhance one’s intellectual capabilities and aid in making wise decisions.
  4. Overcoming Obstacles: Many believe that regularly chanting the Hanuman Chalisa can remove obstacles and hurdles from one’s life’s path. It is a common practice to seek Lord Hanuman’s help when facing challenges or seeking success in endeavors.
  5. Health and Well-being: Lord Hanuman is associated with good health and healing. Devotees often recite the Chalisa to seek relief from illnesses and to maintain physical and mental well-being.
  6. Spiritual Upliftment: The verses of the Hanuman Chalisa carry profound spiritual meaning and significance. Chanting it daily is believed to lead one toward spiritual growth and inner peace.
  7. Cultural and Social Significance: The Hanuman Chalisa is an integral part of Hindu culture and heritage. It is recited during various religious and cultural events, and its melodies resonate with people across generations.

In conclusion, the Hanuman Chalisa in Telugu, like its versions in other languages, holds immense importance in Hindu traditions. It is not only a sacred prayer but also a source of inspiration, protection, and spiritual upliftment for millions of devotees worldwide. Through the verses of this devotional hymn, people find solace, strength, and a deep connection with the divine, expressing their love and devotion to the beloved deity, Lord Hanuman.